Fizyka techniczna (I stopień)

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Prezentacja Dzień Otwarty 2016

Basic information about the field of study XII 2016

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.
Wiedza z zakresu fizyki technicznej zapewnia absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach III stopnia w jednostkach prowadzących studia doktoranckie.

Informacje na temat rekrutacji
Koło naukowe studentów

Specjalności:

Wybór specjalności na kierunku Fizyka Techniczna odbywa się po ukończeniu drugiego roku studiów.

Program studiów (semestry I – IV  –  wszystkie specjalności)

I semestr II semestr III semestr IV semestr
Wstęp do programowania Podst. prog. w języku C++ Fizyczne podstawy elektroniki Grafika inżynierska
Podstawy fizyki Podstawy fizyki Programowanie obiektowe Układy i systemy  elektroniczne
Opracowanie  danych doświadczalnych Fizyka układów elektrycznych Drgania i fale Metody numeryczne  
Laboratorium fizyczne I Laboratorium fizyczne I Pole elektromagnetyczne Programowanie dla fizyków
Wstęp do fizyki matematycznej Metrologia fizyczna Projektowanie układów molekularnych Pole elektromagnetyczne
Technologia informacyjna Mechanika Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej Mechanika płynów
Ekonomia Algebra z geometrią Metody mat. fizyki   Mechanika kwantowa
Język angielski Analiza matematyczna Wychowanie  fizyczne Przedmiot humanistyczny I
Wychowanie  fizyczne Język angielski Język angielski
Język angielski

Szczegółowy plan studiów:  syllabus.pk.edu.pl


Specjalność: Modelowanie komputerowe

Studenci tej specjalności zapoznają się z metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, procesów technologicznych, ekonomicznych, biologicznych itp. Uczą się technik programowania obiektowego i mobilnego, wykorzystania nowoczesnych algorytmów i metod obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i obliczeń inżynierskich oraz nabywają umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji wyników obliczeń.

V semestr VI semestr VII semestr
Programowanie funkcyjne Przedmiot wybieralny specjalistyczny I Praca dyplomowa
Modelowanie komputerowe Modelowanie komputerowe Seminarium dyplomowe
Symulacje komputerowe Symulacje komputerowe Przedmiot wybieralny specjalistyczny II
Fizyka statystyczna  i termodynamika Laboratorium fizyczne  II Przedmiot wybieralny specjalistyczny III
Wstęp do fizyki atomowej Modele rynku finansowych Praktyka studencka
Wstęp do fizyki fazy skondensowanej Inżynieria systemów dla fizyków
Przedmiot humanistyczny II Filozofia przyrody
Język angielski  
Terminologia techniczna w języku angielskim


Szczegółowy plan studiów: syllabus.pk.edu.pl

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Symulacje komputerowe

Przedmiot obejmuje:

 • Symulacje zjawisk z zakresu mechaniki klasycznej,
  drgań i fal oraz pola elektromagnetycznego,
 • Historia i podstawy metod Monte Carlo. Generatory
  liczb pseudolosowych, generowanie liczb o zadanym rozkładzie
  prawdopodobieństwa
 • Symulacje i wizualizacja zjawisk przy użyciu metod
  stochastycznych. Ruchy Browna, Loty Levy’ego. Algorytm Metropolisa dla
  zespołu kanonicznego.·
 • Modele Isinga, Pottsa i XY. Przejścia fazowe.
  Modele agregacji i  adsorpcji.
 • Automaty komórkowe,·
 • Symulacje i wizualizacja zjawisk przy użyciu metod
  Dynamiki Molekularnej, metody całkowania równań ruchu, potencjały.
 • Statyczne własności systemów cząstek.·
 • Symulacja gazu doskonałego. Podstawy metod ab
  initio. Forma: wykład + laboratorium komputerowe.

Technologia informacyjna

Przedmiot obejmuje najważniejsze fakty dotyczące historycznego rozwoju przetwarzania informacji, podstawowe pojęcia używane we współczesnej informatyce, informacje dotyczące architektury komputerów, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego i programowania, elementy bezpieczeństwa i higieny pracy z systemami komputerowymi, informacje dotyczące społeczeństwa informacyjnego i prawa.
Forma: wykład

Inżynieria systemów dla fizyków

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia :  proces tworzenia oprogramowania, modele procesów (kaskadowy, iteracyjny), integracja i konfiguracja, – zmiany w koncepcjach, prototypowania,  faza określenia wymagań, faza analizy, faza projektowania ,faza notacji,- analiza obiektowa, analiza strukturalna,  uml., zasada pojedynczej odpowiedzialności, zasada odwracania zależności, zasada OCP
Forma: wykład + laboratorium komputerowe

Metodyki projektowe (przedmiot wybieralny)

Pierwsza część zajęć dotyczy metodyk tradycyjnych. Omawiane są elementy cechy

projektu, przygotowanie projektu, ryzyka, najważniejsze etapy, harmonogramy. Druga część dotyczy metodyk zwinnych, ich podstaw, założeń i etapów.  Jedno spotkanie jest w całości przeznaczone na symulację SCRUMA.  Zaliczenie ma postać projektów: grupowego i indywidualnego
Forma:  wykład + laboratoria


Specjalność: Technologie multimedialne

Absolwent specjalności powinien posiadać znajomość podstaw fizycznych oraz umiejętności w zakresie wytwarzania, przechowywania, przesyłania, przetwarzania i odtwarzania obrazów, filmów, ścieżek dźwiękowych i podobnych dla celów informacyjnych, diagnostyki medycznej, archiwistyki, reklamy itp. z użyciem narzędzi elektronicznych i informatycznych. W programie studiów przewiduje się nabywanie umiejętności obsługi wybranych urządzeń wytwarzających, przechowujących i odtwarzających takie obrazy.

V semestr VI semestr VII semestr
Techniki multimedialne Projektowanie multimedialne Praca dyplomowa
Modelowanie i symulacje komputerowe Modelowanie i symulacje komputerowe Seminarium dyplomowe
Wizualizacja zjawisk fizycznych Wizualizacja zjawisk fizycznych Przedmiot wybieralny specjalistyczny III
Fizyka statystyczna  i termodynamika Przedmiot wybieralny specjalistyczny I Przedmiot wybieralny specjalistyczny IV
Wstęp do fizyki atomowej Przedmiot wybieralny specjalistyczny II Praktyka studencka
Wstęp do fizyki fazy skondensowanej Filozofia przyrody
Przedmiot humanistyczny II
Język angielski
Terminologia techniczna w języku angielskim

Szczegółowy plan studiów:  syllabus.pk.edu.pl

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Wizualizacja zjawisk fizycznych

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z najnowszymi technologiami używanymi w grafice komputerowej i praktyce wizualizacji symulacji fizycznych. Program obejmuje:

 • matematyczne i fizyczne podstawy grafiki 3D
  (omawiamy fizykę która stoi za wzrokiem, a także matematykę(algebra i geometria) przydatną w konstrukcji wirtualnych światów)
 • tworzenie programów graficznych przy użyciu biblioteki OpenGL (biblioteka ta jest standardem tworzenia grafiki 3D w grach, w aplikacjach sieciowych(WebGL) oraz wizualizacji zjawisk fizycznych czy medycznych)
 • dźwięk w programach komputerowych – biblioteka OpenAL (OpenAL jest standardową biblioteką używaną do tworzenia gier i wizualizacji zjawisk fizycznych)

Forma zajęć: Wykłady + laboratoria komputerowe
Zaliczenia: Praca w grupach 2-3 osoby. Zadania domowe, konkursy pomiędzy grupami, projekt zaliczeniowy nad którymi grupy pracują cały semestr – prezentacja+głosowanie na najlepszy projekt.Specjalność:  Nowoczesne materiały i nanotechnologie

V semestr VI semestr VII semestr
Fizyka materiałów Fizyka materiałów Praca dyplomowa
Materiały i nanotechnologie I Materiały i nanotechnologie II Seminarium dyplomowe
Fizyka statystyczne i termodynamika Laboratorium fizyczne II Przedmiot wybieralny specjalistyczny I
Wstęp do fizyki. atomowej Nanotechnologie I Przedmiot wybieralny specjalistyczny II
Przedmiot wybieralny techn. Nanotechnologie II Praktyka studencka
Wstęp do fizyki fazy skondensowanej Materiały i nanotechnologie II
Przedmiot humanistyczny II Metody badawcze fizyki
Język angielski Filozofia przyrody  
Terminologia techniczna w języku angielskim

Szczegółowy plan studiów: syllabus.pk.edu.pl

Absolwenci tej specjalności poznają zaawansowane właściwości współczesnych materiałów i możliwości ich wykorzystania w nowoczesnych technologiach i w produkcji przemysłowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i doświadczenie w pracy laboratoryjnej, poznają specyfikę polimerów i ciekłych kryształów, poznają zaawansowane właściwości półprzewodników i materiałów magnetycznych, zagadnienia z zakresu nanotechnologii oraz doświadczenie w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą. Studenci tej specjalności powinni znaleźć zatrudnienie na uczelniach technicznych, w ośrodkach naukowo – badawczych oraz w laboratoriach przemysłowych zainteresowanych najnowszymi technologiami.Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Przedmioty które mogą być podstawą przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego :

 • matematyka
 • fizyka z astronomią
 • chemia
 • informatyka
 • W trakcie rejestracji elektronicznej można wybrać
  kierunek podstawowy i alternatywny
 • Kandydat w pierwszej kolejności jest przyjmowany na
  kierunek podstawowy
 • Jeśli kandydat nie został zakwalifikowany na
  kierunek podstawowy, a na alternatywnym są wolne miejsca, kandydat jest
  przyjmowany na kierunek alternatywny

Progi punktowe, które obowiązywać będą w czasie rekrutacji na rok akademicki 2016/17 zostaną ustalone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne po podaniu przez kandydatów wyników matur.

 

Progi punktowe jakie obowiązywały podczas rekrutacji na rok
akademicki 2016/17

Wymagana liczba punktów
(I tura)
Liczba kandydatów na jedno miejsce Wymagana liczba punktów
(II tura)
Fizyka techniczna 40 0,65 58
Informatyka 104 6,98
Nanomateriały i nanotechnologie 60 1,56 60
Matematyka 40 0,96 50

Więcej informacji:   www.rekrutacja.pk.edu.pl


Koło Naukowe Kwark

Od 1998 roku  na wydziale działa Koło Naukowe Fizyków  Kwark

kwark-logo

Kwark-zdjecie


https://www.facebook.com/profile.php?id=100009122754833&fref=ts

Kontakt Instytut Fizyki WFMiI
Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel.: 012 637 06 66,  012 628 25 80