Fizyka techniczna (II stopień)

Specjalności:


Specjalność: Technologie multimedialne 

Studia na specjalności Technologie multimedialne pozwalają poznać podstawy grafiki, animacji komputerowej i reżyserii muzycznej oraz zdobyć praktyczną wiedzę z filmowania, fotografiki i kolejnych etapów postprodukcji.

Absolwenci tej specjalności poznają podstawy techniki, obróbki, transmisji i archiwizacji obrazu oraz dźwięku. Umożliwi to podjęcie atrakcyjnej pracy związanej z problematyką szeroko rozumianych multimediów – analizą i przetwarzaniem informacji, reklamą i edukacją, a także obsługą zaawansowanych narzędzi obrazowania medycznego.

I semestr II semestr III semestr
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. I Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. II Praca dyplomowa
Komputerowe wspomaganie eksperymentu Alternatywne źródła energii Seminarium dyplomowe
Pracownia specjalistyczna Zjawiska nieliniowe i fraktale Wykład monograficzny
Analiza danych Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. III
Technologie przekazu medialnego Fizyka materiałów i nośników informacji Przedmioty wybieralne humanistyczne
Modelowanie komputerowe Optyka współczesna
Komputerowe przetwarzanie obrazu Wizualizacja i animacja komputerowa
Mechanika mikroświata Fizyka i fizjologia dźwięku
Modelowanie przestrzenne Postprodukcja przekazu medialnego
English in Physics and Technology Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje: http://torus.uck.pk.edu.pl/~tm/


Specjalność: Modelowanie komputerowe

Modelowanie otaczającej nas rzeczywistości na potrzeby współczesnej nauki i techniki wymaga stosowania zaawansowanych metod komputerowych. Student pozna nowe zaawansowane systemy komputerowe dające możliwość analizy skomplikowanych modeli rozmaitych zjawisk. Absolwent będzie również przygotowany do uruchamiania komputerowo sterowanych stanowisk pomiarowych, stosowanych w badaniach naukowych i w przemyśle. Opanuje także podstawowe kanony obliczeń symbolicznych oraz wizualizacji wyników

I semestr II semestr III semestr
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. I Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. II Praca dyplomowa
Komputerowe wspomaganie eksperymentu Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. III Seminarium dyplomowe
Pracownia specjalistyczna Alternatywne źródła energii Wykład monograficzny
Analiza danych Zjawiska nieliniowe i fraktale Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. VI
Mechanika mikroświata Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej Przedmioty wybieralne humanistyczne
Modelowanie komputerowe Fizyka fazy skondensowanej II
Symulacje komputerowe w fizyce Symulacje komputerowe w fizyce
Modelowanie przestrzenne Optyka współczesna
Komputerowe przetwarzanie obrazu Adaptacjyjne metody numeryczne
English in Physics and Technology Metody obliczeniowe w nauce i technice
Wychowanie fizyczne

Szczegółowy plan studiów: syllabus.pk.edu.pl


Specjalność: Komputerowa analiza obrazu i sygnału

Specjalność powstała w z związku z rosnącą potrzebą automatyzacji  procesów analizy obrazów  wykorzystywanych do diagnostyki, procesów pomiarowych i decyzyjnych.

W programie studiów znajdują się zajęcia dotyczące analizy danych, sztucznej inteligencji, analizy obrazu, przetwarzania sygnałów  i fizyki nośników informacji.

I semestr II semestr III semestr
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. I Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. II Praca dyplomowa
Komputerowe wspomaganie eksperymentu Metody sztucznej inteligencji Seminarium dyplomowe
Pracownia specjalistyczna Komputerowa reprezentacja obiektów przestrzennych Wykład monograficzny
Analiza danych Analiza obrazu w środowisku Mathematica Przedmiot wybieralny specjalistyczny sem. III
Statystyka matematyczna Fizyka materiałów i nośników informacji Przedmioty wybieralne humanistyczne
Modelowanie komputerowe Optyka współczesna
Metody przetwarzania sygnałów Metody przetwarzania obrazów
Mechanika mikroświata Fizyka i fizjologia dźwięku
Modelowanie przestrzenne Techniki obrazowania biomedycznego
English in Physics and Technology Wychowanie fizyczne

Szczegółowy plan studiów: syllabus.pk.edu.pl


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Symulacje komputerowe w fizyce

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z najnowszymi technologiami informatycznymi użytecznymi w fizyce, technice i biznesie.

Program obejmuje:

 • Linux, systemy Linuxopodobne Unix, BSD, MacOS, Android (instalacja, konfiguracja, obsługa);
 • programowanie skryptowe w powłoce systemowej Linuxa – bash(administracja systemem z poziomu powłoki; pisanie skrytpów automatyzujących administrację; zabezpieczania systemu przed atakami);
 • wirtualizacja – uruchamianie systemów operacyjnych w tym samym czasie (obsługa technologii wirtualizacyjnych na przykładzie Oracle VirtualBox)
 • praktyczna inżynieria oprogramowania (tworzeniem oprogramowania w dużej skali (automatyzacja procesu tworzenia oprogramowania; testowanie i dokumentacja kodu)
 • programowanie w języku Python (podstawy języka; biblioteko użyteczne w nauce i technice; programowanie równoległego; grafika komputerowa w Pythonie)

Forma zajęć: Wykłady+laboratoria komputerowe

Zaliczenia: Praca w grupach 2-3 osoby. Zadania domowe, konkursy pomiędzy grupami, projekt zaliczeniowy nad którymi grupy pracują cały semestr – prezentacja+głosowanie na najlepszy projekt.

Prezentacje, raporty i programy dostępne są na stronie: http://fizyk.ifpk.pk.edu.pl/~rkycia/classes/2015/Symulacje2015.html

Metody obliczeniowe w nauce i technice

Program zajęć obejmuje:

 • Poszukiwanie miejsc zerowych, optymalizacja, rozwiązywanie układów równań. Interpolacja, aproksymacja, funkcje sklejane. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne.
 • Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych wraz z analizą stabilności rozwiązań.
 • Metody rozwiązywania numerycznego zagadnień mechaniki klasycznej. Liczby zespolone w zagadnieniach na płaszczyźnie.
 • Metody numeryczne w mechanice kwantowej. Modele statystyczne. Dynamika molekularna,
 • Monte Carlo, ab initio. Modele sieciowe.

Forma: wykład + laboratorium komputerowe

Szczegółowy plan studiów: syllabus.pk.edu.pl

Programowanie gier komputerowych (przedmiot wybieralny)

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z najnowszymi technologiami używanymi w produkcji gier komputerowych i praktyczna nauka ich tworzenia.

Program obejmuje:

 • Podstawy fizyczne i matematyczne grafiki komputerowej.
 • Fizykę w tworzeniu gier komputerowych (praktyczne wykorzystanie praw fizycznych do konstrukcji silnika fizycznego gier)
 • Praktyczną naukę środowiska Unity do tworzenia gier komputerowych.

Forma zajęć: Wykłady+laboratoria komputerowe

Zaliczenia: Praca w grupach 2-3 osoby. Projekt zaliczeniowy nad którymi grupy pracują cały semestr – prezentacja+głosowanie na najlepszą grę. Grupy nawzajem oceniają swoje gry – gramy w nie!

Najlepsze gry mają szanse na promocję i komercjalizację.

Technologie komputerowe w fizyce (przedmiot wybieralny)

Kurs dodatkowy na prośbę studentów

Celem zajęć jest zapoznanie z zaawansowanymi technologiami informatycznymi stosowanymi w fizyce, technice i biznesie.

Program obejmuje:

 • Praktyczne programowanie równoległe i rozproszone.
 • Nauka pisania programów wykorzystujących moc obliczeniową procesorów wielordzeniowych i superkomputerów.
 • Omawiane technologie:
  • IPython
  • POSIX Threads(pthreads)
  • OpenMP(Open Multi-Processing)
  • MPI(Message Passing Intreface)
 • Język Julia (młody język(2012) wysokiego poziomu, jednak dzięki swojej szybkości i wsparciu dla przetwarzania równoległego ma bardzo obiecującą przyszłość; jest to język ogólnego przeznaczenia stworzony z myślą o szybkim pisaniu skomplikowanych symulacji naukowych.
 • Wprowadzenie do obliczeń symbolicznych i programowania funkcyjnego (język Scheme , języki wspierające paradygmat funkcyjny, jak LISP, Scheme, Erlang, Haskell)
 • Zjawiska nieliniowe

Forma zajęć: Laboratoria komputerowe.

Zaliczenia: grupowy program zaliczeniowy z wybranego zagadnienia.

Wprowadzenie do fizyki cząstek elementarnych (przedmiot wybieralny)

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do udziału w eksperymentach fizyki cząstek elementarnych/wysokiej energii oraz kariery naukowej na tym polu.

Program obejmuje:

Ćwiczenia rachunkowe:

 • Kinematyka relatywistyczna;
 • Metody obliczeniowe fizyki cząstek na przykładzie wybranych zjawisk;
 • Symetrie, prawa zachowania i ich wykorzystanie;

Laboratoria komputerowe:

 • Zapoznanie z pakietem ROOT używanym w eksperymentach(zbierania, analiza i wizualizacja danych);
 • Opracowanie symulacji Monte Carlo zderzenia cząstek w akceleratorze oraz ich analiza;

Forma zajęć: Wykłady+ćwiczenia rachunkowe + laboratoria komputerowe.

Zaliczenia: Sprawdzian+program symulacyjny Monte Carlo+referat na temat wybranego zagadnienia.


Rekrutacja

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, albo tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na innym kierunku studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,
 3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,
 4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Uruchomienie studiów II stopnia prowadzonych z podziałem na specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność.


Kontakt

Instytut Fizyki PK
Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel.: 012 637 06 66,  012 628 25 80