Nanotechnologia i nanomateriały (II stopień)

Specjalność: Inżynieria nanostruktur

Absolwent będzie posiadał szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i doświadczenie w pracy laboratoryjnej z szeroko pojętymi nanostrukturami (polimerami, ciekłymi kryształami i nowoczesnymi materiałami o własnościach magnetycznych). Są dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych i in.

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w przemyśle chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, optoelektronice i wszystkich instytucjach związanych z inżynierią materiałową

I semestr II semestr III semestr
Angielska terminologia techniczna II Angielska terminologia techniczna II Praca dyplomowa
Komputerowe wspomaganie eksperymentu Fizyka fazy skondensowanej Seminarium dyplomowe
Analiza danych Pracownia specjalistyczna Przedmiot wybieralny specjalistyczny
Metody numeryczne Metody numeryczne
Fizyka współczesna Inżynieria reaktorów chemicznych
Podstawy biotechnologii Zjawiska przemysłowe i kataliza powierzchniowa
Komputerowe projektowanie struktur molekularnych Modelowanie procesów technologicznych
Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne
Ochrona w środow. w technol. chem.
Lio- i termo tropowe ciekłe kryształy Technologia LED
Przedmiot wybieralny specjalistyczny Wybrane zagadnienia nanomechaniki
Wyb. kier. tech. chem.
Wychowanie fizyczne

Szczegółowy plan studiów: syllabus.pk.edu.pl


Rekrutacja 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, albo tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na innym kierunku studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu. Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,
  3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,
  4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

 

Uruchomienie studiów II stopnia prowadzonych z podziałem na specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność.


Kontakt

Instytut Fizyki PK
Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel.: 012 637 06 66,  012 628 25 80