Regulamin

REGULAMIN. Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – laboratorium z fizyki

 1. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki to jedna z form zajęć z przedmiotu (modułu) fizyka. Zatem zaliczenie tych zajęć jest warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z całości przedmiotu (modułu) fizyka.
 2. Celem zajęć laboratoryjnych z fizyki jest kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową, rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej z fizyki w praktyce oraz wzmacnianie wiedzy technicznej przyszłych inżynierów.
 3. W czasie zajęć laboratoryjnych, z uwagi na ich specyfikę, należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP Laboratorium Fizycznego, w którym te zajęcia są prowadzone – patrz ZASADY BHP. W szczególności należy pamiętać o wyłączeniu aparatury laboratoryjnej i uporządkowaniu stanowiska po zakończeniu zajęć.
 4. W trakcie zajęć, studenci w zespołach wykonują cykl ćwiczeń laboratoryjnych, określonych odrębnym harmonogramem, właściwym dla ich kierunku i specjalności studiów – patrz HARMONOGRAM.
 5. Każde ćwiczenie laboratoryjne przewidziane HARMONOGRAMEM, studenci powinni poprzedzić gruntownym przygotowaniem teoretycznym. Studenci mają do dyspozycji materiały dydaktyczne: opisy i  instrukcje do danego ćwiczenia, wykaz pytań i zagadnień do testu wstępnego, wzory tabel pomiarowych oraz inne materiały wspomagające przygotowanie, wykonanie oraz opracowanie ćwiczenia (np. dostępne w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-learning wzorce sprawozdania, arkusze kalkulacyjne oraz oprogramowanie komputerowe, takie jak program WykresLab).
 6. Zaliczenie danego ćwiczenia odbywa się na podstawie kompletnego sprawozdania z jego wykonania, przygotowanego według wytycznych, określonych w materiałach dydaktycznych.
 1. Każda studentka lub student z zespołu przedstawia osobie prowadzącej własne sprawozdanie do oceny.
 2. Zaleca się ukończenie sprawozdania i przedłożenie go do oceny jeszcze w trakcie zajęć, podczas których były dokonywane pomiary w ramach danego ćwiczenia. W  uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, kompletne sprawozdanie z wykonania ćwiczenia można przedłożyć w innym terminie, lecz nie później niż na następnych zajęciach laboratoryjnych.
 3. Kompletne sprawozdanie zawiera część teoretyczną, która może mieć formę testu samodzielnie i  indywidualnie pisanego przez studentów na początku zajęć z danego ćwiczenia oraz część praktyczną, obejmującą wykonanie pomiarów oraz ich opracowanie i podsumowanie. W części praktycznej studenci z zespołu współpracują ze sobą i ewentualnie dyskutują bieżące problemy z  osobą prowadzącą to ćwiczenie.
 4. Wyniki pomiarowe należy przedstawić do akceptacji osobie prowadzącej.
 5. Punktacja za ćwiczenie uwzględnia przygotowanie, przebieg i opracowanie danego ćwiczenia. Punktacja ta może być z zakresu od 0,0 do 5,0.
 1. Studenci mogą przystąpić do wykonania ćwiczenia tylko wtedy, gdy są do jego wykonania przygotowani teoretycznie, czyli pozytywnie zaliczą część teoretyczną ćwiczenia. W przeciwnym razie uzyskują zero punktów za dane ćwiczenie. Zero punktów uzyskuje się także w  przypadku nieobecności na zajęciach. Jedno ćwiczenie z punktacją 2,0 lub niższą można powtórzyć w innym, dodatkowo ustalonym terminie.
 2. Punkty z poszczególnych ćwiczeń są nanoszone przez prowadzących na specjalnych imiennych metryczkach, umieszczonych na teczkach laboratoryjnych, które posiada każda studentka i student. Teczki laboratoryjne z ocenionymi sprawozdaniami przechowuje się w Laboratorium.
 3. Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest ustalana w oparciu o średnią arytmetyczną z  punktów uzyskanych dla poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Skala ocen jest następująca:
Średnia z zakresu: 2,95 – 3,25 3,26 – 3,75 3,76 – 4,20 4,21 – 4,50 3 4,51 – 5,00
Ocena : 3,0 (dst) 3,5 (ddb) 4,0 (db) 4,5 (pdb) 5,0 (bdb)

W przypadkach szczególnych, nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje osoba prowadząca-opiekun zajęć laboratoryjnych lub wykładowca przedmiotu (modułu) fizyka.