Regulamin

 1. Studenci pracują w zespołach 2-osobowych wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
 2. Do każdego ćwiczenia studenci powinni przygotować się wcześniej teoretycznie, korzystając ze skryptu laboratoryjnego i podręczników.
 3. Studenci przygotowują w domu wstępną część sprawozdania – zawierającą podstawy teoretyczne doświadczenia i krótki opis metody badawczej.
 4. Prowadzący sprawdza stan przygotowania teoretycznego studentów do wykonywanego ćwiczenia.
 5. Uruchomienie aparatury może nastąpić po uzyskaniu zgody prowadzącego.
 6. W razie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu przyrządów należy bezzwłocznie powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenie lub laboranta.
 7. Wyniki pomiarów zapisuje się w zeszycie pomiarowym, a po zakończeniu ćwiczenia przedstawia prowadzącemu do akceptacji i podpisu.
 8. Uzupełnione sprawozdanie, zawierające opracowanie wyników ćwiczenia i dyskusję niepewności pomiarowych, należy zaliczyć u prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni.
 9. Końcowa ocena ćwiczenia uwzględnia ocenę przygotowania podstaw teoretycznych oraz oceny za jego wykonanie i opracowanie.
 10. Teczka wraz z zaliczonymi sprawozdaniami przechowywana jest w laboratorium.
 11. Zaliczenie II pracowni fizycznej otrzymuje się po wykonaniu wszystkich przewidzianych harmonogramem ćwiczeń oraz uzyskaniu średniej arytmetycznej z ocen za poszczególne ćwiczenia nie mniejszej niż 2,91.
 12. Studenci uprawnieni do odrobienia ćwiczenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności będą je mogli wykonać w jednym dodatkowym terminie określonym w harmonogramie.
 13. Studenci zobowiązani są do dbania o porządek na stanowiskach laboratoryjnych, nie niszczenia przyrządów oraz do przestrzegania przepisów BHP z którymi zostali zapoznani na zajęciach wprowadzających.